Julkaistu: syyskuu, 16, 2022


Hannukainen Mining ja Tapojärvi ovat tehneet suunnitellulle kaivosalueelle syyskuun aikana koerakenteen, jossa testataan uusia materiaaleja kaivostoiminnasta syntyvän sivukiven ympäristövaikutusten hallintaan. Toiminta liittyy TYPKI-hankkeeseen, jonka tavoitteena on mm. kehittää ratkaisuja typpi- ja sulfaattipitoisten kaivosvesien stabilointiin sivuvirtapohjaisten betoni- tai peiterakenteiden avulla.
Hankesuunnitelmien mukaisesti Hannukaisen kaivoksella tulisi muodostumaan rikastamon prosessissa väkeviä kaivosvesiä, jotka puhdistettaisiin vesienkäsittelylaitoksessa. Koetoimintaa varten on valmistettu kaivosvettä vastaavaa synteettistä vettä, jota käytetään alkaliaktivoidun kuonan valmistuksessa. Kuonaa hyödynnetään betonin valmistuksessa, jota käytetään läjitetyn sivukiven pinnan tiivistämisessä. Kaivosvettä käytettäessä kaivosvesi sitoutuu prosessissa kuonaan. Toiminta on siten samalla loppukäsittelyprosessi konsentroidulle kaivosvedelle.
Koetoiminnan tavoitteena on testata teknisiä työmenetelmiä ja rakenteen toimivuutta käytännössä sivukivialueen peittämisessä. Varsinaista toteutusta varten testataan muun muassa materiaalin veden- ja hapenläpäisevyyttä, lujittumista, stabiiliutta, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä sekä muita työteknisiä seikkoja.
– Tämä on jotain aivan uutta kaivosalalla, kommentoi paikan päällä ollut professori Kauko Kujala.
Kujala toimii asiantuntijana rakenteiden osalta ja käyttää tuloksia geoteknisissä mallinnuksissaan, joilla saadaan arvioita peittorakenteen toimivuudesta käyttöpaikallaan.

Koerakenne on sijoitettu kaivoslupahakemuksen alueella sijaitsevalle vanhalle maa-ainesten ottoalueelle, Laurinojan avolouhoksen länsipuolelle. Rakennetun kentän pinta-ala on noin 525 neliötä ja korkeus on noin 2,5 metriä.
Koerakenteen tiivistyskerroksen läpäisevät vedet johdetaan lysimetrien kautta umpikaivoihin, joista vedet johdetaan hallitusti koerakennetta kiertäviin ojiin. Koerakenteen pintavaluntavedet kerätään näytteenoton jälkeen hulevesien ja sadevesien kanssa koealueen eteläpuoleiseen orsivesialtaaseen.
Tiivistysrakenteessa käytettävästä betonista ei aiheudu erityisiä päästöjä ympäristöön. Tiivistysrakenteessa käytettävä materiaali tai valmis rakenne ei myöskään pölyä. Myöskään vaikutuksia Laurinojaan tai lähimmälle pohjavesialueelle ei arvioida aiheutuvan.
Laurinojaan laskevasta norosta otetaan näytteet ennen koetoiminnan aloittamista, kerran vuodessa koetoiminnan ollessa käynnissä sekä koetoimintakentän purkamista seuraavana vuotena.
Koetoiminta päättyy ja rakenteet puretaan, kun Hannukaiseen suunnitellun kaivoksen toiminta ja louhoksen maanpoistotyöt käynnistyvät tai viimeistään 30.9.2032 mennessä. Koetoiminnan kesto on pisimmillään noin kymmenen vuotta.

Hanketta rahoittaa Business Finland.

This image has an empty alt attribute; its file name is 06-1024x576.png