Miljö

Utan att belasta miljön, med respekt till naturen

Vi respekterar naturen och bryr oss om miljön. Under arbetet med gruv- och industriprocesser har vi lärt oss att effektiv användning av material är ekologisk. Riktiga kostnadsbesparingar kan uppnås genom att effektivt använda materialet. Det innebär att återanvända värdefulla råvaror, som stål och ferrokrom, tillbaka in i produktionen.

Vi anrikar stålindustrins biprodukter. Våra anrikade slaggaggregat är värdefulla material för byggandet av vägar och annan infrastruktur. Vår process sparar naturresurser eftersom det inte blir något avfall att separera, och behovet att producera aggregat från råmaterial kommer att minska avsevärt.

Vi har också utvecklat en återvinningsenhet för att producera eldfasta material. Vi återanvänder förbrukade eldfasta tegelstenar som har nått slutet av deras livstid för att producera eldfast massa och Kross till industrin.

Vi utvecklar ständigt nya möjligheter att spara naturresurser. Utan bearbetningen som Tapojärvi Oy genomför, skulle det årligen finnas flera hundra tusen ton användbart material som skulle förläggas som avfall.