Vi tar ansvar för hela värdekedjan

I Tapojärvis verksamhet omfattar ansvarsarbetet hela värdekedjan: säkra arbetsförhållanden, ansvarsfulla leveranskedjor, medarbetarnas och samhällets välbefinnande, intressenternas engagemang och minimering av miljöpåverkan.


Hållbarhetsprinciper

Engagemanget för en ansvarsfull verksamhet är en central del av Tapojärvis dagliga verksamhet. I vårt arbete följer vi hållbara riktlinjer för naturen, människorna och ekonomin.

I vårt hållbarhetsarbete förbinder vi oss till kraven i lagstiftningen, våra kunders riktlinjer och värderingar, samt hållbar utveckling.

Vårt hållbarhetsarbete styrs av Tapojärvis strategi och värderingar, de nationella lagarna och regelverken i de länder där vi är verksamma, samt rekommendationer. Vårt praktiska arbete styrs också av mänskliga rättigheter, antikorruptionspolitik, personalpolitik och miljöpolitik.

Tapojärvi verkar på en etiskt hög nivå och följer internationella och nationella lagar och förordningar som gäller i verksamhetsländerna. I vår verksamhet strävar vi efter att överträffa minimikraven i lagar, förordningar eller policyer.

I Tapojärvis verksamhet omfattar hållbarhetsarbetet hela värdekedjan: säkra arbetsförhållanden, ansvarsfulla leveranskedjor, medarbetares och samhällets välbefinnande samt minimering av miljöpåverkan.

 

Etiska riktlinjer (Uppförandekod)

Tapojärvi bedriver etisk verksamhet i enlighet med gällande lagar och förordningar. Tapojärvi respekterar människans värdighet, tar hand om arbetssäkerheten och värdesätter naturens renhet genom att minimera verksamhetens inverkan på miljön. Tapojärvi tolererar inte grå ekonomi eller korruption och ser till att underentreprenörer och leverantörer är ansvariga.

Rapporteringskanal (Whistleblowing)

Tapojärvi har en etisk rapporteringskanal i bruk så att anställda, underleverantörer och andra intressenter på ett tillförlitligt sätt kan rapportera fall av beteende som kan ha brutit mot uppförandekoden. Kanalen drivs av en extern och oberoende tjänsteleverantör, så att rapporter kan göras öppet, tillförlitligt och om så önskas anonymt. Det finns inga sanktioner för avslöjanden, och alla relevanta rapporter kommer att utredas opartiskt.