Ansvarstagande är en central del av vår dagliga verksamhet

Tapojärvi har ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar i linje med företagets värderingar och principer. Vårt engagemang för ansvar och hållbarhet är en central del av företagets dagliga verksamhet.

Miljö, människor och ekonomi beaktas i allt beslutsfattande och daglig verksamhet. Tapojärvis verksamhet styrs av företagets strategi och värderingar, lokal lagstiftning i företagets verksamhetsländer och allmänna rekommendationer.

Vi följer våra principer för mänskliga rättigheter, policy mot korruption, personal-, administrations-, säkerhets-, kvalitets- och miljöpolicy, ansvarsprinciper och etiska riktlinjer.

Varje Tapojärvi-anställd förväntas följa principerna för hållbar utveckling. Ansvar och hållbarhet hanteras som en del av vår affärsverksamhet.

På Tapojärvi gäller principerna om ansvar och hållbarhet i hela värdekedjan: säkra arbetsförhållanden, ansvarsfulla leveranskedjor, medarbetarnas välbefinnande och social välfärd, samt minimering av miljöeffekter.

Företaget implementerar metoder som är hållbara när det kommer till natur, människor och ekonomi, följer lagstadgade krav och kundernas riktlinjer och värderingar, och är engagerat i hållbar utveckling.

Målet med den hållbara utvecklingen är att säkerställa en ansvarsfull produktion och iakttagande av principerna för hållbar utveckling inom hela företagets verksamhet vilket gör att företaget kan säkra en mer hållbar framtid för både nuvarande och framtida generationer.

DNV Quality System Certification

Kanal för visselblåsare (Whistleblowing)

Tapojärvi har en etisk kanal för visselblåsare som tillåter anställda, underleverantörer och andra intressenter att rapportera incidenter som inte överensstämmer med Tapojärvis värderingar och principer. Kanalen är en tjänst som administreras av en extern och oberoende tjänsteleverantör. Alla rapporter behandlas transparent, konfidentiellt och vid behov anonymt. Varje välgrundad rapport behandlas utan konsekvenser för den som rapporterar.