Säkerhetsarbetet är hjärtat av den dagliga verksamheten

Tapojärvi har åtagit sig att förbättra sin säkerhetskultur och att förebygga olyckor och systematiskt främja företagshälsan. Den ständiga utvecklingen av säkerhetskulturen och det långsiktiga målet om noll olyckor är de viktigaste fokusområdena i vårt säkerhetsarbete.

Säkerheten bygger på god utbildning, systematiskt förebyggande av risker och efterlevnad av instruktioner. Anställda har instruerats att pausa och tänka till innan de agerar samt förutse potentiella risker i sitt dagliga arbete.

Förebyggande säkerhetsåtgärder inkluderar användningen av arbetskortsmodellen på daglig basis, möten i arbetsgemenskapen, säkerhetsvandringar och säkerhetsobservationer.

Anställda observerar händelser som hade kunnat lett till en olycka, farlig situation, försämrad hälsa eller negativ påverkan på miljön. Anställda uppmuntras även att göra positiva iakttagelser.

I nära samarbete med våra kunder bevakar vi arbetarskyddet och ingriper i frågor dagligen. Alla olyckor och farliga situationer utreds och deras grundorsaker analyseras.

Antalet och effekten av HSEQ-observationer övervakas dagligen.

På Tapojärvi har varje anställd rätt och ansvar för att säkerställa sin egen och andras säkerhet.