Publicerat: juni 28, 2023

Hannukainen Mining och Tapojärvi testar nya material för hantering av miljökonsekvenserna av det sidoberg som uppkommer i gruvverksamheten. Verksamheten anknyter till TYPKI-projektet, med målet att utveckla lösningar för stabilisering av kväve- och sulfathaltiga vatten från gruvan med hjälp av sidoflödesbaserade betong- eller täckkonstruktioner.

I den gruva som Hannukainen Mining Oy planerar i Hannukainen i Kolari kommer det att bildas sidoberg som inte kan utnyttjas i verksamheten och som kommer att deponeras i avfallsområden för gruvavfall som formas ovanpå täta bottenkonstruktioner. Sidoberget är eventuellt syrabildande och kräver en tät täckkonstruktion som inte släpper igenom vatten eller syre.

– Som tät täckkonstruktion för det deponerade sidoberget utvecklar Tapojärvi material i vilka biprodukter från industrin skulle kunna utnyttjas. I denna provverksamhet testas belitcement som täckmaterial för sidoberg. Vid framställningen av belitcement utnyttjas sodaslam och flygaska som uppstår i skogsindustrin, berättar Hannukainen Minings projektledare Jaana Koivumaa.

I provverksamheten används inte syrabildande sidoberg, utan tätningskonstruktionens funktionalitet och byggbarhet testas med jord- och stenmaterial som kommer från aktörer i branschen.

Målet för provverksamheten är att testa tekniska arbetsmetoder och konstruktionens funktion i praktiken vid täckning av sidobergsområdet.

– Vi strävar efter att ersätta de membrankonstruktioner som i allmänhet används i täckkonstruktioner. Vårt mål är att utveckla nya, hållbara lösningar för hantering av miljökonsekvenser av gruvor, berättar Koivumaa.

För genomförande av den egentliga provverksamheten testas bland annat materialets genomtränglighet för vatten och syre, konsolidering, stabilitet, vädertålighet och bearbetningsbarhet samt andra arbetstekniska aspekter.

Dessutom testas täckkonstruktionens påverkan på utsläpp som kommer från området med sidoberg genom att följa upp mängden av syre som sipprar igenom provkonstruktionen och vatten som vandrar som ytflöden.

Uppföljning under fem år

Provverksamheten sker i ett gammalt tagningsområde för jordmaterial som är beläget i ett område som överensstämmer med Hannukainen Mining Oy:s ansökan om gruvtillstånd, väster om Laurinoja dagbrott.

Det område som byggs för den nya provverksamheten ansluts till en provkonstruktion som har byggts i området tidigare. Anslutningen görs så att kanten av den befintliga konstruktionen rivs och invallningen förlängs till det område som behövs för de nya konstruktionerna. Provområdet byggs av morän som finns tillgängligt i provområdet.

– Provkonstruktionens funktionalitet när det gäller genomtränglighet för syre och vatten samt eventuella utsläpp direkt från konstruktionen observeras med olika typer av givare samt från provområdets ytflödesvatten med lysimetrar i provtagningsbrunnar, i utfallsdiket och i vatten som tränger igenom tätningskonstruktionen.

Verksamheten av provkaraktär påbörjas i augusti 2023. Provkonstruktionerna färdigställs senast före slutet av oktober 2023.

Provkonstruktionerna avlägsnas under byggandet av den kommande gruvan i Hannukainen och första fasen av produktionen, då provverksamheten senast avslutas.

– Monitoreringen i området fortsätter under cirka fem års tid efter att provkonstruktionen har blivit färdigställd.

De preliminära resultaten av provkonstruktionen är positiva

Den föregående provkonstruktionen i det gruvområde som planeras i Kolari utfördes för ett år sedan. Enligt Koivumaa har de observationsresultat som har erhållits varit goda, och därför vill man nu fortsätta provverksamheten.

För den första provkonstruktionen framställdes det syntetiskt vatten som motsvarar vattnet i gruvan, och detta används vid framställning av provkonstruktionens belitcement. Belitcementen utnyttjas vid framställning av betong som används för tätning av det deponerade sidobergets yta.

– Vid användning av gruvvatten binds gruvvattnet till belitcementen i processen, konstaterar Koivumaa.

Tapojärvi är ett familjeföretag i Kolari, vars kärnkompetens är gruv- och fabrikstjänster samt lösningar för cirkulär ekonomi. Affärsverksamheten är cirkulär ekonomi i industriell skala, i vilken i en kontinuerlig process bearbetas industriella biprodukter och skapas nya lösningar för gruvbranschens behov.

I Tapojärvi-koncernen ingår Tapojärvi Oy, Tapojärvi Italia S.r.l, Tapojärvi Sverige Ab och Hannukainen Mining Oy. Företagen sysselsätter totalt 800 anställda och år 2022 var koncernens omsättning 163,6 miljoner euro.