Tapojärvi Oy

Tapojärvi grundades 1955 och är ett finskt familjeföretag som är specialiserat på gruv- och brukstjänster samt industriella lösningar för cirkulär ekonomi.

Tapojärvi verkar som en del av en cirkulär ekonomi i industriell skala som ständigt bearbetar industriella biprodukter och förnyar nya lösningar för gruvindustrin.

Bruket och gruvtjänsterna minskar klimatbelastningen och sparar in på jungfruliga naturresurser. Hållbarhet och säkerhet är själva hjärtat av Tapojärvis verksamhet.

Tapojärvi Oy är en av de största arbetsgivarna i norra Finland. Tapojärvi Oy har över 650 anställda.

Grundat: 1955
Tapojärvi Oy är moderbolag till Tapojärvi-koncernen
VD: Mari Pilventö (tillförordnad)
Sektor: Gruvtjänster, industriell cirkulär ekonomi, forskning och utveckling
Anställda: <700

Kontaktuppgifter:
Mari Pilventö
förnamn.efternamn @tapojarvi.com

Tapojärvi Sverige Ab

Tapojärvi Sverige AB grundades 2014 och är ett företag som erbjuder gruvor i Sverige sin omfattande kompetens. Verksamheten är alltid skräddarsydd efter kundens behov.

Tapojärvis pålitlighet och långa historia inom gruvindustrin är stora fördelar som uppskattas även i vårt grannland. Omfattande och modern utrustning samt kunnig personal är våra viktigaste tillgångar.

Tapojärvi Sverige AB är verksamt vid LKAB:s gruva Malmberget och har 56 anställda.

Bolaget bär socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar i linje med moderbolagets värderingar och principer.

Grundat: 2014
Dotterbolag till Tapojärvi Oy
VD: Mari Pilventö
Sektor: Gruvtjänster, forskning och utveckling
Anställda: <100

Kontaktuppgifter:
Mari Pilventö
info @tapojarvi.se,
förnamn.efternamn @tapojarvi.com

Tapojarvi Italia S.r.l

Tapojärvi Italia S.r.l. grundades 2018 och är specialiserat på bearbetning av material som används inom stålindustrin. Företaget producerar industriella biprodukter och utvecklar nya verksamheter runt material vid dess moderna slaggbehandlingsenhet. Slaggbehandlingsprocessen som utvecklats av Tapojärvi återvinner metall från slagg och skapar nya produkter från det återvunna materialet. Företaget säljer slaggprodukter för vägar, betong, asfalt och andra kalciumbaserade produkter. De bearbetade materialen släpps ut på marknaden efter CE-certifieringsprocessen.

Tapojärvi-produkter har fått statusen End of Waste. Företaget har genomfört flera kemiska och fysikaliska-mekaniska tester på sina slaggbaserade material. För att få EOW-erkännandet måste produktionscykeln och relaterade processer utformas och definieras noggrant. Resultaten har varit i linje med miljölagstiftningens krav.

Slagg som bearbetas av Tapojärvi har samma egenskaper som material såsom sand, grus och andra mer finkorniga material, t.ex. fyllmedel.

Det finns många fördelar med denna process där de viktigaste är

  • minskningen av avfall som skickas till deponi
  • minskning av negativ miljöpåverkan vid användning av naturresurser och brytning av råvaror (minskning av koldioxid och markförstöring)
  • förbättring av miljömässig hållbarhet

Processen som Tapojärvi utvecklat sparar in på naturresurser eftersom behovet av att förädla jungfruliga råvaror till aggregat minskas avsevärt. Kunder uppnår verkliga kostnadsbesparingar genom effektiv användning av material och återförande av värdefulla råvaror till produktionen.

Företaget ser många möjligheter att kopiera processen som utvecklats i Italien och utöka sina industriella cirkulära ekonomitjänster från Acciai Speciali Terni till andra platser i Italien och Europa.

Grundat: 2018
Dotterbolag till Tapojärvi Oy
VD: Martti Kaikkonen
Sektor: Brukstjänster, cirkulär ekonomi, forskning och utveckling
Anställda: <100

Kontaktuppgifter:
Martti Kaikkonen
förnamn.efternamn @tapojarvi.com

Hannukainen Mining Oy

Hannukainen Mining bildades 2015 för att bryta malmreserverna i Hannukainens malmfyndighet i kommunen Kolari i Finland. Gruvdriften ska huvudsakligen bedrivas i områden där det tidigare brutits av andra gruvbolag.

Företaget vill öppna gruvan igen och bryta de inhemska naturresurserna på ett hållbart sätt och stödja landets industriella självförsörjning: järn, guld och koppar är viktiga byggmaterial i det moderna samhället.

Målet med detta projekt är att skapa permanenta heltidsjobb och diversifiera försörjningstjänsterna i Lappland under åtminstone de kommande tjugo åren.

Hannukainen Mining vill skapa varaktigt välstånd i Lappland. När företaget planerar sin gruvdrift tar det hänsyn till lokala behov och värderingar inklusive sysselsättning, turism, andra försörjningsmöjligheter och miljön. Det är viktigt för företaget att verksamheten bedrivs lokalt, främst med hjälp av tjänster och arbetskraft från Kolari.

Grundat: 2015
Dotterbolag till Tapojärvi Oy
Anställda: 7
VD: Mari Pilventö
Projektledare: Jaana Koivumaa

Kontaktuppgifter:
info @hannukainenmining.fi
+358 44 7044669
https://www.hannukainenmining.fi/