Publicerat: juli 19, 2022

Tapojärvi, specialisten på cirkulär ekonomi, fortsätter att utveckla nya användningsområden för industriella biprodukter och avfall i Europa. För tre år sedan utökade Tapojärvi sin verksamhet till Italien genom ett avtal om slaggbearbetning med stålverket Acciai Speciali Terni (AST).

I den process för slaggbearbetning som Tapojärvi utvecklat separeras metaller från stålverkets slagg och kan återanvändas för annan tillverkning.

Återvinningen av metaller ur slaggen minskar mängden avfall på tippar och koldioxidutsläppen samt minimerar miljöpåverkan från utvinningen av råvaror. Projektet för metallutvinning från slagg som genereras vid produktion av rostfritt stål har inget motstycke i Italien.

End of Waste-statusen är ett tecken på den höga kvaliteten på produkterna

Innan en industriell biprodukt upphör att vara avfall måste användningen, marknaden och egenskaperna hos de nya produkterna klargöras liksom möjligheten att uppfylla de kvalitetskrav som ställs på motsvarande produkter av naturråvaror. Produkter med End Of Waste-status (EOW) får inte orsaka skadliga effekter på miljön eller människors hälsa. Dessutom måste alla krav i Avfallsdirektivet uppfyllas så att den utvunna produkten i fråga inte längre betraktas som avfall.

För att få EOW-status måste material återvunnet ur slagg genomgå flera kemiska och fysikaliska analyser. Resultaten ska överensstämma med kraven i gällande miljölagstiftning. Dessutom kräver EOW-statusen en noggrann planering och utformning av produktionscykeln och tillhörande processer.
Idag har de material som Tapojärvi utvinner av slagg från tillverkningen av rostfritt stål i Italien fått statusen End Of Waste.

– Att uppnå EOW-status är en viktig milstolpe för oss. Nu kan vi registrera och certifiera slaggprodukter och göra dem tillgängliga på den europeiska marknaden. End of Waste-statusen möjliggör produktion och försäljning av miljömässigt hållbara slaggprodukter, säger Martti Kaikkonen, vd för Tapojärvi Italia S.r.l.

I framtiden kommer våra slaggprodukter i Terni inte att omfattas av avfallsförordningar utan av produktförordningar. Stålverkets avfallsmängder kommer att minska avsevärt och miljövärdena förbättras. Biprodukterna från stålverket kan till exempel användas inom den kemiska industrin eller som byggmaterial.

Prisvärda och miljövänliga slaggprodukter för marknaden

Biprodukter från produktion av kolstål finns redan i Italien, men produkter erhållna från slagg av rostfritt stål är helt nytt.

– Tapojärvi är en banbrytare i Italien. Kundfördelarna med de slaggbaserade produkterna syns bland annat i det låga priset och produkternas miljövänlighet, säger Kaikkonen.

Enligt Tapojärvis uppskattning kan de första produkterna tillverkade av slagg av rostfritt stål finnas på marknaden i januari 2023. Slaggprodukter kan köpas av till exempel cementfabriker, betongtillverkare, asfaltverk och företag med processer baserade på kalciumprodukter.