Publicerat: september 22, 2023

Olika industrigrenar samt gruvbranschen har en avgörande roll i arbetet med att ta fram teknik som bekämpar klimatförändringen. För elbilar, nya klimat- och energilösningar samt digitaliseringen behövs industrins råämnen. 
En del råämnen kan tillvaratas genom återvinning, men endast det räcker inte till för att täcka till exempel efterfrågan på metaller som uppstår till följd av människornas konsumtionsbeteende och den ökade välfärden. Eftersom metaller ska schaktas, ska tjänsteproduktionen vara hållbar.
Tapojärvi är en av de största producenterna av gruvtjänster inom sin bransch i Finland. I Sverige har Tapojärvi funnits sedan 2017. Gruvtjänsterna omfattar ett brett spektrum av kunnande i gruvor under jord och i öppna schakt. 
Tapojärvi har ingått flera långa tjänsteavtal med ständig förbättring av den operativa verksamheten som mål.
Säkerhet, kvalitet, lönsamhet och nöjda medarbetare är centrala indikatorer för framgång.
– Tapojärvis affärsverksamhet är cirkulär ekonomi i industriell skala, vilket innebär att industriella biprodukter bearbetas i en kontinuerlig process och Tapojärvi skapar nya lösningar för gruvindustrins behov, berättar Martti Kaikkonen, operativ chef hos Tapojärvibolagen. 
Företaget har haft en stark tillväxt i branschen, eftersom Tapojärvi utöver det traditionella tjänsteutbudet fokuserar starkt på utveckling av gruvteknik och den cirkulära ekonomin.

Målet är ständiga förbättringar i verksamheten

För en hållbar tjänsteproduktion behövs modern och kostnadseffektiv teknik. Tapojärvis utrustning är omfattande och förnyas kontinuerligt. 
Utveckling av utrustningstekniken, utnyttjande av data och mätning har fått en allt viktigare roll. Ett bra underhållssystem och anslutningsbarhet till olika datakällor öppnar nya möjligheter för underhållet.
– Med förutseende underhåll säkerställer företaget att utrustningen fungerar tillförlitligt även i situationer med utmaningar, säger Juhani Ruokamo, teknisk chef.
Tapojärvi utmärker sig i jämförelse med konkurrenterna även med innovativitet, eftersom företaget ständigt tar fram nya lösningar, med vilka miljöeffekterna kan minimeras. Bolaget har även bundit sig till att främja en hållbar gruvverksamhet och ständigt förbättra säkerhetskulturen. 

Kompetens som gäller cirkulär ekonomi och innovationer:

  • Återanvändning av metaller
  • Tillverkning av stenmaterial
  • Tillverkning av filler
  • Tillverkning av råämnen som ersätter cement
  • Tillverkning av stängningsstrukturer för gruvor för sidostensområden och för gruvfyllning
  • Tillverkning av kalkprodukter med högt förädlingsvärde
  • Processering och returnering av elektronikavfall
  • Produktifiering av sodafällning
  • Stabiliseringsteknik för gruvvatten
  • Utveckling, tillverkning och kommersialisering av produkter som tillverkas av biprodukter i industrin

Tillverkning av stängningsstrukturer för gruvor för sidostensområden och för gruvfyllning

Utveckling av utrustningstekniken, utnyttjande av data och mätning har fått en allt viktigare roll.