Publicerat: juli 28, 2022

Alltfler gruvor behöver bekämpa klimatförändringarna

Vesa-Matti Leiviskä, 26, tidigare marknadsföringsspecialistpå Tapojärvi och nu affärsområdeschef för gruvtjänster tror på branschens starka tillväxt. Efterfrågan på metaller och den höga prisnivån ökar behovet av gruvtjänster liksom nya investeringar i branschen för att underlätta en grön omställning till 2035. Den gröna omställningen stödjer såväl den nödvändiga omstruktureringen av ekonomin som uppbyggnaden av ett välfärdssammhälle som är koldioxidneutralt. Programmet för hållbar tillväxt påskyndar lösningar som minskar utsläppen både i Finland och på andra håll i Europa.

“Återvinning och cirkulär ekonomi är ett av sätten att producera metaller och mineraler och samtidigt bekämpa klimatförändringarna, men det räcker inte.  Bristen på råvaror är redan en påtaglig verklighet.  Vi behöver metaller och de måste utvinnas för att genomföra den gröna omställningen. Den globala efterfrågan och behovet av gruvindustrin ökar ständigt, och det avspeglas också i metallpriserna”, säger Leiviskä.

Förutom bristen på metaller och mineraler står införandet av ny gruvteknik i centrum för den pågående förändringen av gruvsektorn. Fler och fler gruvor som är verksamma i Europa har annonserat övergång till en mer koldioxidneutral produktion och ny teknik introduceras som minskar miljöpåverkan och utsläpp från gruvdriften.

“Som leverantör av gruvtjänster ska vi kunna utföra arbetet på ett säkert sätt, med hög kvalitet och med utnyttjande av nya lösningar. Det räcker inte längre för oss som entreprenör att lämna offerter med konkurrenskraftigt pris utan vi måste kunna vara en partner som uppfyller kundernas krav och realiserar deras önskemål. I praktiken innebär detta betydande investeringar och kontinuerligt införande av ny teknik och utrustning.  För att överleva i konkurrensen måste företag som producerar gruvtjänster bli koldioxidneutrala tillsammans med sina partners”, förklarar Leiviskä.

På Tapojärvi syns detta konkret, till exempel i det arbete som vårt teknikteam utför.  Teamet bevakar kontinuerligt utvecklingen av ny teknik, som t.ex. el- och batteridriven utrustning och möjligheterna att använda vätgasdrift. Nya maskinprototyper introduceras hela tiden och Tapojärvi kan ofta komma ifråga som testare. Vid alla nyinköp beaktas både tekniska fördelar och utsläppsaspekter och man överväger även möjligheterna att använda alternativa bränslen.

“Varje anbudsberäkning är en unik process. Vi eftersträvar alltid effektivitet och bästa möjliga driftmodell och pris, och tar hänsyn till kvalitativa faktorer, inklusive element som påverkar säkerhet och miljö.”

Den nya affärsområdeschefen har redan anbudsberäkningar för nya uppdrag på sitt bord. Dessutom ansvarar han för effektiviteten, utvecklingen och lönsamheten i pågående projekt. Leiviskä säger med ett skratt att han jobbat med allt som har med pengatransaktioner att göra.

“Ett företag i utveckling måste ständigt förbättra sitt sätt att mäta kvalitet och sina arbetsmetoder, som bland annat påverkas av effektiviteten i verksamheten, säkerhet, maskintimmar och underhållsintervall samt tillgången på kompetent arbetskraft.  Coronapandemin och kriget i Ukraina har försvårat allt, bland annat har tillgången på utrustning och komponenter minskat och även sprängämnen.”

Leveranstiderna för utrustning har ökat avsevärt. Till exempel uppskattas leveranstiderna för nya, stora dagbrottsmaskiner nu till flera år och inte ens dessa uppskattningar är alltid så säkra. Tillgången på sprängämnen, hjälpmaterial och betong påverkar också produktionen och anbudsberäkningen av gruvtjänster.

“Marknads- och prisutveckling påverkar hela tiden den operativa verksamheten och lönsamhetsberäkningen och måste därför alltid bevakas samtidigt som man alltid måste ta hänsyn till kostnadseffektivitet”, understryker Leiviskä.

Trots den utmaning som den världspolitiska situationen utgör har Tapojärvi enligt Vesa-Matti Leiviskä skaffat sig en bra position inom produktionen av gruvtjänster och detta syns i företagets tillväxt.

Tapojärvi har etablerat sig som en efterfrågad tjänsteleverantör för underjordsgruvor.  Det långvariga uppdraget som inleddes i Siilinjärvi vid årsskiftet stärker också Tapojärvis position inom dagbrottstjänster.  Alliansmodellen för uppdrag som implementerats med Yara är också ett bra exempel på företagets vilja att utveckla nya samarbetsformer.

Tapojärvi har väckt stort intresse även i Sverige, och det finns några potentiella projekt i Norge där samarbeten kan vara möjliga.

“Vi får ofta förfrågningar om medverkan i infrastrukturprojekt, men vi har ännu inte varit inblandade i sådana. För närvarande ligger vårt fokus fortfarande på produktion av gruvtjänster och på cirkulär ekonomi.”

Även om Tapojärvi ses som ett bra alternativ i kundernas ögon kan man aldrig ta en god marknadsposition för given.  Leiviskä menar att det fortfarande finns mycket utrymme för utveckling och tillväxt.

“När det gäller gruvtjänster av hög kvalitet borde Tapojärvi kunna vara kundens förstahandsval. Det är det jag jobbar för, att vi uppnår det målet senast under de närmaste 10 åren.”

VEM?

Namn: Vesa-Matti Leiviskä

Arbetslivserfarenhet:  Leiviskä har de senaste tre åren arbetat i Tapojärvis olika projekt för cirkulär ekonomi och gruvdrift. I juni i år blev han så affärsområdeschef för företagets gruvtjänster.

Utbildning: Civilekonom. Han studerar också för närvarande till ingenjör inom gruv- och maskinteknik.

Styrkor:  God förståelse av helhetsbilder och sammanhang.  Har lätt att sammanlänka enskildheter för att skapa helhetsbilder. Bra förmåga att reglera detaljer och hantera deras konsekvenser för helheten.  Fastnar inte i invanda mönster utan vill gärna utvecklas vidare.

Varför är Tapojärvi intressant som arbetsgivare?  Det är en rättvis arbetsgivare som ger dig chanser.  Tapojärvi ger kompetent personal utrymme att utveckla sina styrkor och perspektiv.  Man placeras inte i en box och tillsagd att förbli där, utan får tänka utanför boxen och utveckla både sig själv och företaget ytterligare.