Julkaistu: syyskuu, 22, 2023

Eri teollisuuden aloilla sekä kaivosalalla on elintärkeä rooli ilmastonmuutosta hidastavan teknologian tuottamisessa. Sähköautoihin, uusiin ilmasto- ja energiaratkaisuihin sekä digitalisoitumisen mahdollistamiseen tarvitaan teollisuuden raaka-aineita. 
Osa raaka-aineista saadaan talteen kierrättämällä, mutta se ei yksin riitä kattamaan esimerkiksi ihmisten kulutustottumusten ja lisääntyneen hyvinvoinnin kasvattamaa metallien kysyntää. Koska metalleja on louhittava, tulee palvelutuotantoa tehdä kestävästi.
Tapojärvi on omalla sektorillaan yksi suurimmista kaivospalvelutuottajista Suomessa. Ruotsissa Tapojärvi on toiminut vuodesta 2017 lähtien. Kaivospalvelut sisältävät laajan kirjon eri osaamista maanalaisissa kaivoksissa ja avolouhoksissa. Yrityksellä on käynnissä useita pitkiä palvelusopimuksia, joiden tavoitteena on operatiivisen toiminnan jatkuva parantaminen.
Turvallisuus, laatu, kannattavuus ja henkilöstötyytyväisyys ovat keskeisiä onnistumisen mittareita.
– Tapojärven liiketoiminta on teollisen mittakaavan kiertotaloutta, jossa käsitellään jatkuvalla prosessilla teollisuuden sivutuotteita ja luodaan uusia ratkaisuja kaivosalan tarpeisiin, Tapojärvi-yhtiöiden operatiivinen johtaja Martti Kaikkonen kertoo. 
Yrityksen kasvu alalla on ollut vahvaa, sillä perinteisen palvelutarjonnan lisäksi Tapojärvi keskittyy voimakkaasti kaivosteknologian ja kiertotalouden kehittämiseen.

Tavoitteena toiminnan jatkuva parantaminen

Vastuullisessa palvelutuotannossa tarvitaan modernia, tuottavaa ja kustannustehokasta teknologiaa. Tapojärven kalusto on laaja ja jatkuvasti uusiutuva. 
Kalustotekniikan kehittyminen, datan hyödyntäminen ja mittaaminen ovat yhä tärkeämmässä roolissa. Hyvä kunnossapitojärjestelmä ja liitettävyys eri tietolähteisiin avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia kunnossapitoon.
– Ennakoivalla huollolla yritys varmistaa kaluston luotettavan toimintakyvyn haastavissakin tilanteissa, tekninen johtaja Juhani Ruokamo sanoo.
Tapojärvi erottuu kilpailijoistaan myös innovatiivisuudella, sillä yritys kehittää jatkuvasti uusia ratkaisuja, joilla voidaan minimoida ympäristövaikutuksia. Yhtiö on myös sitoutunut kestävän kaivostoiminnan edistämiseen ja turvallisuuskulttuurin jatkuvaan parantamiseen. 

Kiertotalousosaaminen ja innovaatiot:

  • Metallien uusiokäyttö
  • Kiviaineksen valmistaminen
  • Fillerin valmistus
  • Sementtiä korvaavien raaka-aineiden valmistaminen
  • Kaivosten sulkemisrakenteiden valmistaminen sivukivialueille ja kaivostäyttöihin
  • Korkean jalostusarvon kalkkituotteiden valmistaminen
  • Elektroniikkajätteen prosessointi ja palauttaminen
  • Soodasakan tuotteistaminen
  • Kaivosvesien stabilointiteknologia
  • Teollisuuden sivutuotteista valmistettavien tuotteiden kehittäminen, valmistus ja kaupallistaminen

Läjitetyn sivukiven tiiviiksi peittorakenteeksi Tapojärvi kehittää materiaaleja, joissa voitaisiin hyödyntää teollisuuden sivutuotteita. Tässä koetoiminnassa sivukiven peittomateriaalina testataan beliittisementtiä, jonka valmistuksessa hyödynnetään metsäteollisuudessa syntyvää soodasakkaa ja lentotuhkaa.

Vastuullisessa palvelutuotannossa tarvitaan modernia, tuottavaa ja kustannustehokasta teknologiaa. Tapojärven kalusto on laaja ja jatkuvasti uusiutuva. Kuvassa äänikamerakoulutusta Keminmaan keskuskorjaamolla.