Sitoutuminen vastuullisuuteen on keskeinen osa päivittäistä toimintaa

Tapojärvi kantaa sosiaalista, ympäristöllistä ja taloudellista vastuuta yrityksen arvojen ja periaatteiden mukaisesti. Sitoutuminen vastuulliseen toimintaan on keskeinen osa yrityksen päivittäistä toimintaa.

Ympäristö, ihminen ja talous otetaan huomioon päätöksenteossa ja päivittäisessä toiminnassa. Tapojärven tapaa toimia ohjaavat yrityksen strategia ja arvot, toimintamaiden kansalliset lait ja säädökset sekä suositukset.

Käytännön työtä ohjaavat ihmisoikeusperiaatteet, korruptionvastainen politiikka sekä henkilöstö-, hallinto-, turvallisuus-, laatu- ja ympäristöpolitiikka sekä vastuullisuusperiaatteet ja eettiset ohjeet.

Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen on jokaisen tapojärveläisen vastuulla. Vastuullisuutta johdetaan osana liiketoimintaa.

Tapojärven toiminnassa vastuullisuustyö kattaa koko arvoketjun: turvalliset työolot, vastuulliset hankintaketjut, työntekijöiden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin sekä ympäristövaikutusten minimoinnin.

Yritys noudattaa luonnon, ihmisten ja talouden kannalta kestäviä toimintaperiaatteita, sitoutuu lainsäädännön vaatimuksiin, asiakkaiden ohjeisiin ja arvomaailmaan sekä kestävään kehitykseen.

Kestävän kehityksen päämääränä on varmistaa vastuullinen tuotanto ja kestävä kehitys kaikessa toiminnassa, jotta yritys voi turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

DNV Quality System Certification

Ilmoituskanava (Whistleblowing)

Tapojärvellä on käytössä eettinen ilmoituskanava, jotta työntekijät, aliurakoitsijat sekä muut sidosryhmät voivat luotettavasti ilmoittaa mahdollisista tapauksista, joissa on toimittu Tapojärven arvojen ja periaatteiden vastaisesti. Kanava on ulkopuolisen ja itsenäisen palveluntuottajan ylläpitämä palvelu, jotta ilmoitukset voi tehdä läpinäkyvästi, luotettavasti, sekä halutessaan anonyymisti. Ilmiannosta ei koidu seuraamuksia, ja jokainen aiheellinen ilmoitus käsitellään.