Turvallisuustyö tehdään joka päivä ja tunti uudelleen

Tapojärvi on sitoutunut turvallisuuskulttuurin jatkuvaan parantamiseen ja ehkäisemään määrätietoisesti tapaturmia sekä edistämään työterveyttä. Turvallisuuden tärkein painopistealue on pitkän tähtäimen nolla tapaturmaa -tavoite.

Turvallisuus perustuu perehdyttämiseen, systemaattiseen ennakointiin ja ohjeistuksien noudattamiseen. Tuumatuokioilla sekä työn riskien ennakoinnilla on iso merkitys jokapäiväisessä turvallisuustyössä.

Ennakoivia toimenpiteitä ovat muun muassa työkorttimallin hyödyntäminen päivittäisessä työssä, työyhteisöjen palaverit, turvakierrokset sekä havaintoilmoitukset.

Havaintoja tehdään tapahtumista, joista olisi voinut aiheutua tapaturma, vaaratilanne, terveyden heikentyminen tai ympäristölle haitallinen seuraus. Lisäksi havaintoilmoituksia tehdään myös onnistumisista.

Työturvallisuuden seuranta ja poikkeamiin puuttuminen ovat osa päivittäistä työtä, jota tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kaikki tapaturmat ja vaaratilanteet tutkitaan ja asioiden juurisyyt pyritään selvittämään.

HSEQ-havaintoilmoitusten määrää ja vaikuttavuutta seurataan päivittäin.

Tapojärvellä jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus huolehtia omasta ja toisten turvallisuudesta.